Privacybeleid

TALENTSOFT, is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.569.789 euro (€), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Nanterre onder nummer 497 941 377, intracommunautair BTW-nummer FR87497941377 en is gevestigd te 8 Rue Heyrault – 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.

De onderneming TALENTSOFT en haar dochterondernemingen besteden zeer veel aandacht aan het respecteren van de rechten en vrijheden van de gebruikers van de website van de onderneming (hierna de “Website“).

TALENTSOFT verbindt zich ertoe te zorgen voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, en in het bijzonder de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG“) en de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de “Wet“).

Dit privacybeleid beschrijft de gegevenscategorieën die TALENTSOFT van u verzamelt, de redenen voor het verzamelen ervan, de manier waarop TALENTSOFT deze gegevens gebruikt en uw rechten.

1. Uw persoonsgegevens

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Als persoonsgegevens worden beschouwd, zoals gedefinieerd door de Franse nationale autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL), de wet en de AVG, alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2 Gegevensbeheerder

TALENTSOFT is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er kan op de volgende manieren contact met TALENTSOFT worden opgenomen:

– Postadres: TALENTSOFT, 8 Rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt – Frankrijk;

– E-mailadres: contact-ts@talentsoft.com.

Onze coördinator gegevensbeveiliging is mevrouw Julia WATKINS, die bereikbaar is via het volgende e-mailadres: jwatkins@talentsoft.com.

1.3 Gegevenscategorieën die u deelt met TALENTSOFT

In het algemeen kunt u toegang krijgen tot de website zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken. TALENTSOFT verwerkt geen gegevens waarmee wij u als persoon kunnen identificeren, zij het direct of indirect, tenzij u deze informatie vrijwillig hebt verstrekt door de verschillende formulieren in te vullen die u heeft ontvangen of beschikbaar gesteld op de website.

Op de website kan TALENTSOFT om de volgende persoonsgegevens vragen: uw voor- en achternamen, telefoonnummer, e-mailadres, huidige functie, naam van het bedrijf of de bedrijven waarvan u deel uitmaakt, land (hierna “Gegevens” genoemd).

Alle gegevens die moeten worden verstrekt om toegang te krijgen tot een bepaalde service worden aangegeven met een sterretje. U verstrekt uw gegevens vrijwillig, maar als u ervoor kiest om de informatie die met een sterretje is aangegeven niet te verstrekken, kunt u geen gebruik maken van de services in kwestie, waaronder informatie, communicatie of sollicitatieverzoeken.

De gegevens worden verwerkt met behulp van computertechnologie en uitsluitend opgeslagen in databases binnen de Europese Unie.

Door uw gegevens te verstrekken, geeft u TALENTSOFT toestemming deze gegevens te verwerken voor de doeleinden en de duur die in dit document worden beschreven. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken, in welk geval TALENTSOFT de desbetreffende verwerkingsactiviteiten stopt.

Wanneer u uw gegevens verstrekt, garandeert u ons dat u de vereiste rechten en toestemming heeft ontvangen van de personen waarop deze gegevens betrekking hebben, indien de gegevens betrekking hebben op andere personen dan uzelf en, indien van toepassing, voor de in dit document beschreven doeleinden.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

TALENTSOFT verzamelt en zoekt niet opzettelijk gevoelige persoonsgegevens of gegevens over personen jonger dan 13 jaar. Kinderen onder de 13 jaar mogen de website niet zelfstandig gebruiken. Mochten wij vernemen dat dergelijke persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar ondanks onze inspanningen zonder toestemming van de ouders verzameld zijn, dan zullen wij zonder onnodige vertraging al deze informatie en alle gemaakte back-ups verwijderen.

Wanneer u de website bezoekt, gebruikt TALENTSOFT cookies om uw IP-adres en browser te identificeren om statistische gegevens te verzamelen over indicatoren zoals websiteverkeer, paginaweergaves en taalvoorkeuren.

Uw IP-adres wordt onmiddellijk na gebruik geanonimiseerd. Daarom kan TALENTSOFT u nooit op deze manier identificeren. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

1.4 Ontvanger van uw gegevens

TALENTSOFT kan uw gegevens delen met andere entiteiten binnen de TALENTSOFT-groep, en dit uitsluitend voor de doeleinden weergegeven in artikel 1.6 van dit privacybeleid en onder de strikte voorwaarden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

TALENTSOFT kan uw gegevens naar haar partner, de onderneming MARKETO, sturen om uw gegevens te verwerken voor de in artikel 1.5 genoemde doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Naast de in dit artikel genoemde ontvanger worden uw gegevens niet aan derden verstrekt of doorgegeven.

Alle ontvangers van uw gegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens te verwerken voor de doeleinden vermeld in artikel 1.5, onder de rechtstreekse controle van TALENTSOFT.

TALENTSOFT kan echter op grond van de wet en/of de AVG, of op grond van andere toepasselijke wettelijke bepalingen, verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken na een rechterlijke uitspraak, bevel, decreet of andere toepasselijke wettelijke bepaling en/of regeling.

1.5 Doel van de verwerking van uw gegevens

Door uw gegevens te verstrekken, verwerkt TALENTSOFT uw gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Communicatie:

Wij reageren op uw opmerkingen en op alle andere verzoeken die u aan ons richt, inclusief online vragen. Door ons een formulier te sturen en in te stemmen met het ontvangen van onze communicatie, geeft u TALENTSOFT toestemming telefonisch en/of per e-mail contact met u op te nemen.

Voor dit doel verwerken wij uw gegevens voor de duur van onze uitwisselingen en voor een maximale periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de laatste keer dat u contact met ons heeft opgenomen (per e-mail, telefoontje, etc.). Na deze datum worden uw gegevens verwijderd, tenzij u ons vraagt om ze te bewaren.

 • Informatie

Wij kunnen, op basis van de informatie in de formulieren die u ons toestuurt, u informatie en specifieke inhoud sturen over TALENTSOFT-aanbiedingen en TALENTSOFT-evenementen.

Voor dit doel verwerken wij uw gegevens voor de duur van onze uitwisselingen en voor een maximale periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de laatste keer dat u contact met ons heeft opgenomen (per e-mail, telefoontje, etc.). Na deze datum worden uw gegevens verwijderd, tenzij u ons vraagt om ze te bewaren.

 • Werving

Als u uw online CV of een andere vorm van sollicitatie met ons deelt, gebruiken wij uw gegevens voor wervingsdoeleinden. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon of postadres. Aanvullende informatie over de manier waarop uw gegevens door TALENTSOFT worden gebruikt tijdens het wervingsproces wordt met u gedeeld naarmate het proces vordert.

Voor dit doel verwerken wij uw gegevens voor de duur van onze uitwisselingen en voor een maximale periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de laatste keer dat u contact met ons heeft opgenomen (per e-mail, telefoontje, etc.). Na deze datum nemen we contact met u op en vragen we of u uw gegevens wilt bijwerken. Indien u niet binnen één (1) maand reageert, worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.

1.6 Juridische grond voor verwerking

 • Uw toestemming: We verwerken uw gegevens alleen als u toestemming heeft gegeven voor deze verwerking voor de hierboven vermelde doeleinden. U KUNT TE ALLEN TIJDE UW TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS INTREKKEN. In dat geval wordt de verwerking gestopt en worden de betreffende gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking, op basis van toestemming, uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.
 • Ons rechtmatig belang: In overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt (f), van de AVG heeft TALENTSOFT er een rechtmatig belang bij om uw gegevens te delen met de entiteiten vermeld in artikel 1.4, om uw gegevens op de best mogelijke manier te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

1.8 Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw gegevens en in overeenstemming met de wet en de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang (artikel 15 van de AVG);
 • Recht op correctie (artikel 16 van de AVG);
 • Recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG);
 • Recht op gegevensoverdracht (artikel 20 van de AVG);
 • Recht op bezwaar (artikel 21 van de AVG).

De hierboven vermelde rechten zijn persoonlijk en kunnen alleen worden uitgeoefend door personen die hun gegevens aan TALENTSOFT hebben verstrekt.

Om uw rechten uit te oefenen of een ander verzoek in te dienen over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met TALENTSOFT door contact op te nemen met de webmaster via het contactformulier in het portaal (ga naar het tabblad “Contact” en dien uw verzoek in via het gedeelte met berichten).

Wanneer u rechtstreeks contact opneemt met TALENTSOFT, op welke wijze dan ook, behoudt TALENTSOFT zich het recht voor deze correspondentie te bewaren gedurende de periode die nodig is voor de verwerking van het verzoek.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. In Frankrijk is de toezichthoudende autoriteit voor gegevens de CNIL (3 Place de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07).

2. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een beschrijving van cookies en vergelijkbare technologie die op de website wordt gebruikt, is te vinden in het Cookiebeleid.

3. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van TALENTSOFT bij de toepassing van dit privacybeleid kan niet verder gaan dan de limieten die zijn vastgelegd in de Algemene gebruiksvoorwaarden (GCU).

4. Divers

Dit cookiebeleid is onderworpen aan de Franse wetgeving.

TALENTSOFT behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk moment aan te passen of bij te werken. Als zodanig vragen we u deze pagina regelmatig te raadplegen, aangezien u door uw bezoek aan de website akkoord gaat met de meest recente versie van het cookiebeleid.

Er wordt een waarschuwing gepubliceerd en op de website weergegeven wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in dit cookiebeleid.

Dit cookiebeleid is oorspronkelijk in het Frans opgesteld. Indien er verschillen of tegenstrijdigheden zijn met een versie in een andere taal, wordt alleen deze Franse versie als leidend en van toepassing beschouwd.

Talentsoft is nu Cegid Talentsoft

Our open HCM platform offers rich digital talent management capabilities that help HR & IT leaders achieve sustainable performance.